مقررات و قوانین مرکز

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان

با سلام؛

احتراما، عطف به مکاتبه شماره 175/ه م/ 02/06/ 1401 مورخه2/6/1401  مبنی بر تجویز تنظیم قواعد و آیین داوری، بدینوسیله و به پیوست، قواعد و آیین داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان جهت طرح در جلسه هیات مدیره محترم و تصویب آن ارسال می گردد.

حامد ملک – رییس مرکز 


قواعد و آیین داوری مركز داوری كانون وكلای استان هرمزگان

  ماده ١- مركز داوری كانون وكلای دادگستری استان هرمزگان كه به موجب تصمیم مورخه ….هیات مدیره دوره یکم تشکیل شده است، در مواردی كه حل اختلاف در موضوعات دعاوی قراردادی و غیر قراردادی که بر اساس هر نوع توافقی و در هر زمانی به  مركز ارجاع می شود، وفق مقررات این قواعد و حسب مورد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و یا قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 به اختلافات میان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی خواهد نمود.

ماده 2- كلیه لوایح و درخواست هائی كه هر یك از طرفین دعوا تسلیم می كنند و نیز اسناد منضم به آنها باید به تعداد طرف های دعوا و داورها به علاوه یك نسخه باشد.

ماده 3- در داوری های داخلی ابلاغ اوراق از طرف دبیرخانه مركز مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ و یا از طریق سامانه ثنا حسب مورد به تشخیص مرکز به عمل خواهد آمد مگر اینكه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ اوراق و رای داور پیش بینی كرده باشند.  در داوری های بین المللی ابلاغ اوراق و آراء به تشخیص دبیرخانه مركز یا مرجع داوری میتواند از طریق تحویل در قبال رسید، پست سفارشی، پست سریع السیر، دورنگار،تلكس، تلگرام یا سایر طرق ارتباط از راه دور كه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال باشد انجام گیرد.

ماده 4- طرفی كه می خواهد مركز به اختلاف او مطابق مقررات این قواعد رسیدگی نماید باید درخواست رسیدگی را به دبیرخانه مركز تسلیم كند. دبیرخانه باید در قبال اخذ درخواست داوری رسیدی مشتمل بر نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده و همچنین تاریخ دریافت درخواست به خواهان تسلیم كند. درخواست داوری باید حاوی نكات ذیل باشد:

 الف-  تقاضای ارجاع اختلاف به داوری

ب-  نام و نام خانوادگی , نام پدر و نشانی اقامتگاه هریك از طرفین

پ-  توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی كه منجر به بروز اختلاف شده است

ج-  تعیین خواسته و در صورت امکان تقویم آن

د-  شرط داوری یا موافقت نامه داوری

ه – قبول صلاحیت داوری كه مركز از بین فهرست داوران تخصصی تعیین خواهد كرد.

 ماده 5- خواهان باید هزینه های اداری مركز را نیز در موقع تقدیم درخواست مطابق قواعد راجع به تعیین هزینه های داوری مركز كه در تاریخ تقدیم درخواست لازم الاجرا می باشد به دبیرخانه پرداخت كند.

ماده 6- چنانچه خواهان مفاد ماده 4 این قواعد را در موقع تقدیم درخواست رعایت نكرده باشد، دبیرخانه مركز با صدور اخطاریه مهلت ده روزه ای را به منظور رعایت مفاد ماده مذكور به خواهان اعطاء می نماید. در صورتی كه خواهان در مهلت مقرر تكالیف مندرج در آن ماده را انجام ندهد دبیرخانه مركز درخواست خواهان را رد كرده و پرونده را بایگانی خواهد نمود. رد درخواست از سوی دبیرخانه مركز مانع طرح مجدد درخواست از سوی خواهان نمی باشد.

ماده 7 – دبیرخانه مركز پس از دریافت درخواست داوری و ضمایم آن و همچنین وصول هزینه های مقرر نسخه ای از آن را جهت تبادل لوایح به خوانده یا خواندگان با پست سفارشی یا سایر وسایل مقتضی ابلاغ خواهد كرد.

ماده 8- چنانچه اختلاف موضوع درخواست داوری راجع به رابطه حقوقی باشد كه قبلاً اختلاف دیگری در مورد همان رابطه بین همان طرفین مطابق مقررات این قواعد در مركز طرح شده است، مادامیکه پرونده ها تحویل داور یا هیات داوری نگردیده است دبیرخانه میتواند به درخواست هریك از طرفین ادعای مطروحه در درخواست داوری جدید را در داوری سابق ادغام كرده تا به هر دو ادعا تواماً نزد مرجع داوری واحدی رسیدگی شود. پس از تعیین داور این امر به عهده داور خواهد بود.

ماده 9- خوانده باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری پاسخ آنرا به دبیرخانه مركز تسلیم كند , پاسخ خوانده باید حاوی نكات ذیل باشد:

الف- نام و نام خانوادگی و نشانی اقامتگاه خوانده

ب – اظهار نظر در مورد ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی كه منجر به بروز اختلاف شده است

ج – پاسخ به خواسته خواهان

د – چنانچه داوری مطابق قوانین موضوعه، بین المللی باشد اظهار نظر در باره قانون حاكم و زبان داوری.

ماده 10- هرگونه ادعای متقابل خوانده باید همراه با پاسخ به درخواست داوری مطرح گردد این ادعا باید حاوی نكات ذیل باشد:

الف-  توضیح ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی كه منجر به ادعای متقابل شده است .

ب – تعیین خواسته متقابل و در صورت امكان تقویم آن

 ماده 11- خواهان باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دعوی تقابل، پاسخ خود را به دبیرخانه مركز تسلیم كند.

ماده 12- چنانچه هر یك از طرفین دعوا قبل از تشكیل مرجع داوری نسبت به وجود موافقت نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد كند، تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه با رییس مركز داوری خواهد بود. درصورتی كه رییس مرکز ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امكان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مركز به طرفین ابلاغ می شود.

ماده 13- عدم شركت طرفین در جلسات داوری یا هریك از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود. مرجع داوری می تواند با ادامه رسیدگی بر اساس مدارك موجود مبادرت به صدور رای نماید.

ماده 14- داور باید مستقل از طرفین باشد و در طول داوری نیز استقلال خود را حفظ كند.

ماده 15- شخصی كه به عنوان داور انتخاب می شود، باید پس از انتخاب او توسط مسوول مركز اعلامیه مكتوبی مبنی بر استقلال و بی طرفی خود را تنظیم و امضاء نماید. همچنین مكلف است هر واقعیت یا اوضاع و احوالی را كه ممكن است طرفین را نسبت به استقلال او دچار تردید كند به دبیرخانه مركز اعلام نماید. دبیرخانه این اطلاعات را به صورت كتبی به طرفین اطلاع داده و مهلتی را جهت اظهار نظر آنها تعیین می كند.

ماده 16- درمواردی كه باید سه داور به اختلاف رسیدگی كنند هر یك از خواهان و خوانده حسب مورد باید ضمن درخواست داوری یا پاسخ به آن داور اختصاصی خود را انتخاب كرده و به منظور تایید به رییس مركز معرفی كنند. چنانچه هر یك از طرفین ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نكند، ‌نصب داور طرف یا طرفین مستنكف با رییس مركز خواهد بود. انتخاب داور ثالث (سرداور) با داوران اختصاصی می باشد. در صورتی كه داوران منتخب نتوانند ظرف ده روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور از میان اسامی مندرج در فهرست های تخصصی مركز توافق كرده و قبولی وی را تحصیل كنند رییس مركز به درخواست دبیرخانه داور ثالث را تعیین خواهد كرد.

ماده 17-  در مواردی كه هر یك از طرفین دعوا اعم از خواهان یا خوانده متعدد باشند و اختلاف هم باید به هیات داوری سه نفره ارجاع شود خواهان های متعدد باید متفقاً یك داور و خواندگان متعدد نیز یك داور برای تایید به ریس مركز معرفی نمایند. در صورتی كه خواهان یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر درماده 16 داور خود را انتخاب و معرفی نكنند رییس مركز همه اعضای مرجع داوری را منصوب و یكی از ایشان را به عنوان رئیس هیات تعیین می نماید.

ماده 18- داور در صورتی قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود و یا اینكه واجد اوصافی كه مورد توافق و نظر طرفین بوده است نباشد .

ماده 19- طرفی كه قصد جرح داور را دارد باید ظرف ده روز از تاریخ تشكیل مرجع داوری یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوالی كه سبب جرح می باشد دلایل جرح را طی لایحه ای به دبیرخانه مركز اعلام كند ،‌دبیرخانه باید بلافاصله جرح و دلایل آنرا به داور اطلاع دهد . داور در مورد جرح اتخاذ تصمیم می كند . چنانچه داور مورد جرح ، دلایل جرح را نپذیرد طرفی كه داور را جرح كرده است می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ تصمیم راجع به رد جرح، از رییس مركز داوری اتخاذ تصمیم در مورد جرح را درخواست كند . تصمیم رییس مرکز در این خصوص قابل اعتراض در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان می باشد. تصمیم هیات مدیره قطعی است.

ماده 20- اگر داور به موجب قانون یا عملاً‌ قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایف خود بدون تاخیر موجه نباشد مسئولیت وی خاتمه می یابد . چنانچه در تحقق موارد مذكور بین طرفین اختلاف باشد هر یك از آنها می تواند از رییس مركز درخواست كند كه در مورد ختم ماموریت داور مزبور تصمیم گیری كند.

 ماده 21- هر گاه ماموریت یك داور به هر دلیلی خاتمه یابد داور جانشین مطابق مقررات حاكم بر تعیین داور تعیین می شود . 

ماده 22- دبیرخانه مركز پس از تعیین داور یا هیات داوری پرونده را به ایشان تسلیم می نماید؛ مشروط بر اینكه هزینه هایی كه دبیرخانه تا این مقطع مطالبه كرده است پرداخت شده باشد .

ماده 23- مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین جلسات شور، استماع یا بازرسی اموال یا اسناد مدارك را در هر محلی كه خود مقتضی بداند تشكیل دهد ، مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند .

 ماده 24- داور یا هیات  داوری باید بعد از تحویل گرفتن پرونده بر اساس اسناد و مدارك موجود در پرونده و یا با حضور طرفین قرارنامه داوری تنظیم نماید. قرارنامه داوری باید حاوی نكات ذیل باشد :

الف – نام و مشخصات كامل طرفین

ب-  نشانی اقامتگاه طرفین كه در طول داوری كلیه اوراق باید به آنجا ابلاغ شود

ج-  خلاصه ای از ادعاهای طرفین و خواسته هر یك از آنها و در صورت امكان تقویم خواسته های متداعیین .

د-  اسم و مشخصات كامل و نشانی اقامتگاه داور یا داوران

هـ – محل داوری

و-  تعیین قانون ماهوی و شكلی حاكم ( در داوری های بین المللی )

قرار نامه داوری باید به امضا طرفین دعوا و داور یا داوران برسد .

ماده 25- چنانچه یكی از طرفین اختلاف از مشاركت در تنظیم قرار نامه داوری یا امضا آن خودداری كند مرجع داوری باید قرارنامه را جهت تصویب به رییس مركز تسلیم كند . با تصویب قرارنامه داوری از سوی رییس مرکز، داوری ادامه می یابد.

ماده 26- پس از امضا قرارنامه داوری یا تصویب آن از سوی رییس مركز، هیچ یك از طرفین دعوا نمی تواند ادعای جدیدی به غیر از ادعای مندرج در سند مذكور طرح كند مگر اینكه مرجع داوری با توجه به ماهیت ادعاهای جدید ، مقطع زمانی داوری و سایر اوضاع و احوال نظر به تتمیم قرارنامه و سپس طرح آن را بدهد .

ماده 27- مرجع داوری می تواند پس از بررسی لوایح كتبی و اسناد طرفین برای استماع اظهارات شفاهی آنها جلسه تشكیل تشكیل دهد. چنانچه یكی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشكیل جلسه نماید برگزاری جلسه برای یك مرتبه الزامی است مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند .

ماده 28- مرجع داوری باید قبل از تشكیل جلسه از طریق دبیرخانه مركز، تاریخ ، زمان و مكان تشكیل جلسه را با ابلاغ اخطاریه به طرفین اعلام كند تاریخ ، جلسه باید حداقل پنج روز پس از تاریخ ابلاغ اخطاریه به طرفین باشد.

ماده 29- در صورتی كه یكی از طرفین علی رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذرموجه در جلسه حاضر نشود مرجع داوری می تواند بدون تجدید جلسه به رسیدگی ادامه دهد .

ماده 30-  طرفین دعوا می توانند شخصاً یا با تعیین وكیل دادگستری در جلسه حاضر شوند. همچنین طرفین می توانند حداكثر با دو مشاور در جلسه حاضر گردند .

ماده 31- اداره جلسات با مرجع داوری است. نظر به محرمانه بودن فرآیند داوری، اشخاص فاقد سمت در داوری نمی توانند در جلسه حاضر شوند، مگر با رضایت متداعیین و اجازه مرجع داوری

ماده 32- مرجع داوری پس از اینكه احراز كرد طرفین از فرصت كافی برای ارائه مطالب خود برخوردار شده اند، ختم رسیدگی را اعلام می كند. پس از ختم رسیدگی هیچ لایحه، استدلال یا دلیل جدیدی قابل طرح و ارائه نیست مگر به تقاضای مرجع داوری و یا با اجازه آن.

ماده 33- رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا با تصمیم مرجع داوری در موارد زیر خاتمه می یابد:

١ –  استرداد دعوا توسط خواهان

٢-  عدم مكان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص مرجع داوری

٣-  توافق طرفین در ختم رسیدگی

ماده 34- رای مرجع داوری باید مستدل، مستند ومتضمن اسباب و علل حكم باشد .

ماده 35-  در مواری كه مرجع داوری مركب از بیش از یك داور است رای داوری باید با اكثریت آرا صادر شود مگر اینكه طرفین بنحو دیگری توافق كرده باشند .

ماده 36- مرجع داوری باید قبل از امضاء رای پیش نویس آن را به دبیرخانه مركز تسلیم كند پیش نویس رای باید به تایید یكی از وكلای دادگستری كه به عنوان مشاور داوران توسط دبیرخانه به مرجع داوری معرفی شده است، رسیده باشد. در صورت اختلاف نظر بین داور و مشاور، اصلاح و یا تصویب رای در صلاحیت  رییس مرکز خواهد بود.

ماده37- پس از صدور رای به شرح مقررات فوق دبیرخانه مركز باید یك نسخه از آن را به طرفین ابلاغ كند.

ماده 38- در داوری های داخلی مرجع داوری می تواند تا انقضاء مدت داوری رأساً هر گونه اشتباه در محاسبه ،‌نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح كند. در داوری های بین المللی اصلاح یا تفسیر رای به ابتكار مرجع داوری باید ظرف سی روز از تاریخ صدور رای به عمل آید. در هر صورت مرجع داوری باید ظرف سی روز از تاریخ صدور رای اصلاحی پیش نویس آنرا جهت تائید به دبیرخانه مركز تسلیم كند.

ماده 39- مرجع داوری باید ضمن ابلاغ یك نسخه از درخواست تفسیر یا اصلاح به طرف مقابل مهلتی را به منظور اظهار نظر به وی اعطاء كند.

ماده 40- رای اصلاحی و تفسیری باید مطابق مقررات این آئین نامه به طرفین ابلاغ شود.

ماده 41- خواهان به درخواست دبیرخانه باید در موقع تقدیم تقاضا نامه داوری مبلغی را به عنوان پیش پرداخت موقت هزینه ها به منظور تأمین هزینه های داوری تا مرحله تنظیم قرارنامه داوری بپردازد .

ماده 42- دبیرخانه مركز در اولین فرصت ممكن بعد از وصول درخواست داوری باید مجموع مبلغ هزینه داوری اعم از حق الزحمه داوران و هزینه های اداری مركز را نسبت به ادعای اصلی و متقابل تعیین كند .در داوری هایی كه دعوی متقابل از سوی خوانده اقامه شده است دبیرخانه می تواند هزینه ادعای اصلی و تقابل را به صورت جداگانه تعیین كند.

ماده 43- پرداخت هزینه های داوری به تساوی بر عهده طرفین است مگر اینكه طرفین طور دیگری توافق كرده باشند.

ماده 44- در صورتی كه طرفین از پرداخت هزینه داوری امتناع كنند رییس مركزمی تواند پس از مشورت با مرجع داوری رسیدگی را متوقف سازد. پس از توقف رسیدگی دبیركل باید مهلتی كه كمتر از پانزده روز نباشد به منظور پرداخت هزینه ها به طرفین اعطاء‌كند. عدم پرداخت هزینه در این مدت به منزله استرداد دعوی اصلی یا متقابل می باشد .

ماده 45- هر یك از طرفین دعوا می تواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی سهم طرف مقابل ازهزینه داوری را تأدیه كند.

ماده 46- حق الزحمه داوران و هزینه های اداری هر داوری بر اساس مقررات مربوطه در تاریخ ثبت درخواست داوری خواهان تعیین می شود.

ماده 47- میزان هزینه های داوری و مسوول پرداخت آن با رعایت ماده 45 این قواعد باید در رای مرجع داوری قید گردد.

این قواعد در چهل وهفت ماده تنظیم و در تاریخ// به تصویب هیات مدیره دوره اول کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان رسید.

enemad-logo

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/hormozg1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/hormozg1/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107