دادسرای انتظامی

دادستان

آقای هادی میرزایی

معاون دادستان

آقای تورج رشیدی

دادیاران

آقای صابر سلیمانی

آقای داود زارعی دوست 

خانم آزاده توانا 

enemad-logo