ارکان حقوق بشر

رئیس کمیسیون

آقای محمد فرد پارسا

enemad-logo