ارکان داوری

رئیس کمیسیون

 آقای حامد ملک

اعضای کمیسیون

 آقای مهدی رضانیا

آقای عباس اسحاقی

آقای رحیم رجبی

آقای سعید گودرزی

آقای سید وحید عبدلی

خانم طاهره سعدی پور