ارکان داوری

رئیس کمیسیون

 آقای حامد ملک

اعضای کمیسیون

 آقای مهدی رضانیا

آقای عباس اسحاقی

آقای رحیم رجبی

آقای سعید گودرزی

آقای سید وحید عبدلی

خانم طاهره سعدی پور 

آقای بهزاد زارعی

enemad-logo