اعضای هیات مدیره دوره نخست

رئیس محترم هیات مدیره جناب آقای علی قاسمی

نائب رییس محترم هیات مدیره جناب آقای یاسین میرزایی کلهر

بازرس محترم هیات مدیره جناب آقای مهدی هاشمی

دبیر محترم هیات مدیره جناب آقای محمودرضا حیدری پوری

enemad-logo