ارکان معاضدت

 رییس کمیسیون

آقای علی آرین

اعضای کمیسیون 

خانم سمیه محمد میرزایی

 آقای سعید حسینی

آقای کیانوش افراشته

آقای وحیدجعفری

آقای محمداحسانی

آقای یاشار مهدی علمدارلو

آقای عیسی صادقی فر

آقای محمد امین عباسی

آقای مسلم حرمانی

آقای سام اسحاقی 

آقای بهزاد زارعی 

آقای محمد شکری 

enemad-logo