ارکان حمایت و دفاع از حقوق وکلا و کارآموزان

رئیس کمیسیون

آقای جواد کلامی

عضو کمیسیون 

آقای رحیم رجبی 

enemad-logo