دادگاه انتظامی


شعبه اول

رئیس شعبه

آقای عبدالرضا ملایی پلی 

اعضای اصلی

آقای محمد یزدانی

آقای رضا سالاری

اعضای علی البدل

 آقای جابر بهاری

خانم صبا سلاطی 

شعبه دوم

رئیس شعبه

آقای محسن میدان شاهی

اعضای اصلی 

آقای عباس هادیان فر 

خانم شمسی بدخشان

اعضای علی البدل

آقای مهدی سالاری

آقای محمد حسین طهرانی زاده کرمانی

enemad-logo