ارکان کارآموزی

رئیس کمیسیون

خانم رویا خاقانی

اعضای کمیسیون

آقای حسن محمدی رمقانی

آقای حمیدرضا کناری زاده 

آقای محمود حسینی نوه

آقای مسعود رضایی

خانم راحله سعید نژاد 

فرم های مورد نیاز کارآموزان

enemad-logo