ارکان کارآموزی

رئیس کمیسیون

خانم رویا خاقانی

اعضای کمیسیون

آقای حسن محمدی رمقانی

آقای حمیدرضا کناری زاده 

آقای محمود حسینی نوه

آقای مسعود رضایی

خانم راحله سعید نژاد