ارکان ورزش و رفاه

کمیسیون رفاه

رئیس کمیسیون

آقای فریبرز عزیز دوست

عضو کمیسیون

آقای محسن صائب 

enemad-logo